IODE ASSOCIATED DATA UNIT (ADU)
INTERNATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA AND INFORMATION EXCHANGE
 

რეგიონალური ოკეანოგრაფია

ყოველ მეცნიერებას აქვს თავისი კვლევის ობიექტი. ფიზიკური გეოგრაფიის საგანს წარმოადგენს გეოგრაფიული სამყარო, როგორც მთლიანი სისტემა, ხოლო ოკეანოგრაფიის შესწავლის საგანს მსოფლიო ოკეანე წარმოადგენს.   რეგიონალური ოკეანოგრაფია არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს მსოფლიო ოკეანეების სხვადასხვა ნაწილს, მის ჰიდროლოგიურ რეჟიმს, მორფოლოგიურ სტრუქტურას  და ბუნებრივ საზღვრებს.

რეგიონალური ოკეანოგრაფია, როგორც ყველა მეცნიერება, ისახავს რამდენიმე ამოცანას: – ოკეანოგრაფიული მოვლენების აღმოჩენა, კვლევა და მიღებული შედეგების გამოყენება საზოგადოების მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. კვლევის პროცესში რეგიონალურ ოკეანოგრაფია იყენებს საზღვაო დაკვირვებებს, ექსპერიმენტს და მოდელირებას.

View More...

 

Identifying Key Black Sea Coastal Habitats: Coastal Habitat Red Book for Georgia

The Black Sea Regional Activity Centre for Conservation of the Biological Diversity in Batumi, Georgia with assistance from the EuropeAid Black Sea Environmental Programme project (implemented by ARCADIS Euroconsult) is working on the development of a common methodology for the preparation of a Black Sea Habitats Red Data Book. Georgia is the pilot for the rest of the Black Sea range states, so that problems can be identified and a methodology can be described.

The ultimate goal of the Habitat Red Book is to be able to better protect important habitats and species, by exactly knowing their location and condition and at the same time having a baseline to monitor them. In this way conservation efforts can be more focussed.

The wider objective of the present work is to fulfil part of a requirement of The Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol, that was signed in June 2002 by the Environmental Ministers of Black Sea countries, in Sofia, Bulgaria.

View More...

 

ზოგადი ოკეანოლოგია

სახელმძღვანელო შედგენილია ახალი კურსის – “ოკეანოლოგია” –სასწავლო გეგმის (სილაბუსის) მიხედვით და ძირითადად გათვალისწინებულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიისა და ეკოლოგიის პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ასევე მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და ზოგადად ოკეანოლოგიით დაინტერესებულ ყველა პირს.

View More...

 

ზღვის ეკოლოგია

კახაბერ ბილაშვილი, მარიამ ელიზბარაშვილი, ნოდარ წივწივაძე

ზღვის ეკოლოგია თსუ, თბილისი, 2009

View More...

 

სტანდარტული და არასტანდარტული ოკეანოგრაფიული დაკვირვებების ნუსხა

qveviT moyvanilia standartuli da arastandartuli ოკეანოგრაფიული  informaciis samagaliTo nusxa:

a). standartuli: haeris temperatura, okeanis zedapiris temperatura, atmosferuli wneva, sinotive, haeris siCqare da mimarTuleba, naleqebi, sxva atmosferuli movlenebi; vizualuri da instrumentaluri dakvirvebebi talRebze, sek diskiT gazomili gamWvirvaloba da feri, baTometrebiT sxvadasxva siRrmeze aRebuli sinjebis temperatura, marilianoba da qimiuri maxasiaTeblebi, baTiTermografis da sxva instrumentebis gazomvebi, dakvirvebebi gemidan, buioebidan da sanapiro sadgurebidan, lagranJis drifterebidan, mareografis winaswar damuSavebuli monacemebi, pirveladi biologiuri produqciis mcenareuli pigmentebi, zooplanqtonis da mikroneqtonis biomasa maTi miRebis meTodis detaluri aRwerilobiT; fskeruli gruntis sinjebis yvelanaeri geologiuri monacemebi, moZravi gemebidan gazomili gravitaciuli, magnituri da baTimetruli monacemebi, navTobiT dabinZurebis dakvirvebebi.

b). arastandartuli:  ოკეანოგრაფიულ dakvirvebebTan dakavSirebuli specifiuri meteorologiuri parametrebi, rogoricaa, mzis radiacia, qaris siCqaris gradientuli sidideebi da sxva; aRelvebuli zedapiris daxriloba, radaruli, lazeruli da Tanamgzavruli distanciuri monacemebi; mravalsxiviani ექოlokatoris, gverdiTi xedvis hidrolokatoris da Sualeduri baTmetruli ruqebi, fskeris fotografiuli da topografiuli monacemebi, traserebis qimiuri da bioqimiuri analizi; dopleris radiolokatoriT, radiolokator-skaneriT da mudmivi profilirebis saSualebebiT miRebuli monacemebi; GLOSS-is sadgurebidan da aseve saerTaSoriso programebidan miRebuli zRvis donis saaTobrivi, Tviuri da dRiuri monacemebi da ase Semdeg.

 

View More...

 

საზღვაო მონაცემების და ინფორმაციის მენეჯმენტი

ოკეანოგრაფიული მონაცემების მართვის და განკარგვის (მენეჯმენტის) არსებული ფილოსოფია, სტრუქტურა და მიდგომა მსოფლიო ოკეანის დაკვირვების სისტემის პარალელურად და მასთან ერთად ჩამოყალიბდა. სწორედ ოკეანის დაკვირვების სისტემამ, რომელიც თავიდან კლიმატის ინფორმაციული უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნა, განსაზღვრა ოკეანოგრაფიულ მონაცემთა მართვის სისტემის აუცილებლობა. იგი, ერთის მხრივ, ეფუძნება გარკვეულ შედეგზე გათვლილ მოკლევადიან საერთაშორისო პროექტებს, (მაგ.   WOCE, TOGA და ა.შ.) და მეორეს მხრივ, გაპირობებულია ისეთი მუდმივმოქმედი სამთავრობaთაშორისო ორგანიზაციების მოღვაწეობით და ხელშეწყობით, როგორიცაა GLOSS, IGOSS, GOOS და IOC/IODE.

View More...