IODE ASSOCIATED DATA UNIT (ADU)
INTERNATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA AND INFORMATION EXCHANGE
 

საქართველოს შავიზღვისპირა კურორტების მოკლე დახასიათება, ზღვის აკვატორიაში და მასში ჩამდინარე მდინარეების წყლის ხარისხის შეფასება

ბროშურაში წარმოდგენილი და შეფასებულია საგრანტო პროექტით  გათვალისწინებული 2014-2017 წლების კვლევის შედეგები. მოცემულია შავიზღვისპირეთის კურორტების  მოკლე დახასიათება, ზღვის აკვატორიისა და მასში ჩამდინარე მდინარეების წყლის ხარისხის შეფასება.

ბროშურა შავიზღვისპირეთის კურორტების შესახებ  დახმარებას გაუწევს და წარმოდგენას შეუქმნის საქართველოს ვიზიტორებს, ტურისტებსა და შავი ზღვის კურორტებზე დასვენების მსურველებს.

View More...

 
 

ევროპის ზღვებში საზღვაო ნარჩენების (მარინოლიტერის) მონიტორინგის სახელმძღვანელო

ევროგაერთიანების საზღვაო დირექციის, წევრი ქვეყნების, კანდიდატი ქვეყნების და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) ქვეყნების მიერ ერთობლივად  შემუშავებულია ზოგადი სტრატეგია  „2008/56/EC საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD)“ შესრულების ხელშეწყობის მიზნით. ამრიგად,  სტრატეგიის მთავარი მიზანია დირექტივის თანმიმდევრული და შეთანხმებული განხორციელება. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის ტექნიკურ და სამეცნიერო მდგენელების ზოგად კვლევებთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიურ საკითხებზე. კერძოდ, სტრატეგიის ერთერთი მთავარი მიზანია არასაკანონმდებლო და პრაქტიკული დოკუმენტების შემუშავება, როგორიცაა რეკომენდაცია დირექტივის სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხებზე. ეს დოკუმენტები გამიზნულია იმ ექსპერტებისათვის, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არიან დაკავშირებული დირექტივის (MSFD) რეალიზაციასთან საზღვაო რეგიონებში.  

საზღვაო ნარჩენების ტექნიკურ ქვეჯგუფს (TSG-ML-ს) ხელმძღვანელობს გარემოს გენერალური დირექტორატი (DG ENV) და მართავს საფრანგეთის საზღვაო კვლევების ინსტიტუტი (IFREMER), ევროპის გაერთიანებული სამეცნიერო ცენტრი (EC Joint Research Centre JRC) და გერმანიის გარემოს სააგენტო. ჯგუფი შედგება წევრი ქვეყნების დელეგატებისაგან, შესაბამისი ორგანიზაციებისა და მიწვეული ექსპერტებისაგან. სახელმძღვანელო დოკუმენტი უნდა დაეხმაროს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს საზღვაო ნარჩენების შეთანხმებული მონიტორინგის პროგრამის შექმნაში. ვინაიდან აღნიშნული თემატიკა და მიმართულება მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე ჯერ კიდევ ჩაყალიბების პროცესშია  და  სწრაფად იძენს ახალ  გამოცდილებას, წინამდებარე სახელმძღვანელო უნდა განვიხილოთ როგორც ცოცხალი და რეგულარულად განახლებადი დოკუმენტი. საზღვაო სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფმა შეათანხმა ამ დოკუმენტის, როგორც  MSFD-ს  იმპლიმენტაციის ზოგადი სტრატეგიის შესახებ შექმნილი ტექნიკური სახელმძღვანელოს გამოცემა

 (თანახმად პუნქტი 6-ისა წესებისა და პროცედურების შესახებ).

 საზღვაო სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფი ადგენს: „ჩვენ გვსურს მადლობა გადავუხადოთ ექსპერტებს, რომლებმაც მოამზადეს მაღალი ხარისხის დოკუმენტი. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს და სხვა დოკუმენტები, რომელიც მომზადებულია დანერგვის ზოგადი სტრატეგიის შესაბამისად, შეასრულებენ გადამწყვეტ როლს საზღვაო ჩარჩო დირექტივის რეალიზაციაში. ეს ცოცხალი დოკუმენტია, რომელიც მუდმივად საჭიროებს განახლებას, ასევე დანერგვას და გამოცდას ევროგაერთიანებაში და მის გარეთ. ჩვენ ვთანხმდებით, რომ ეს დოკუმენტი ფართოდ ხელმისაწვდომი იქნება არსებულ ფორმაში თუ იგი წარედგინება ფართო საზოგადოებას, როგორც დანერგვის საქმეში წინსვლის საფუძველი“.

საზღვაო სტრატეგიის საკოორდინაციო ჯგუფი შეაფასებს და მიიღებს სახელმძღვანელოს გადახედვის აუცილებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას სამეცნიერო და ტექნიკური პროგრესის და იმ გამოცდილების კვალობაზე, რომელსაც შეიძენს საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის  დანერგვის დროს.

View More...

 

შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგი უკრაინა-საქართველოს ერთობლივი კვლევა გემზე „მარე ნიგრუმ“

ეს გამოცემა განახორციელდა UNDP-სა და ევროკავშირის მხარდაჭერით , რეგიონული პროექტ „ შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაუმჯობესებ“-ის EMBLAS - II ფარგლებში. პუბლიკაციის შინაარსი არ გამოხატავს UNDP-სა და ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას

View More...

 
 

შავი ზღვის ოკეანოგრაფია წარსულში და თანამედროვე ეტაპზე

წიგნი ეძღვნება შავი ზღვის ოკეანოგრაფიის განვითარების ძირითად ეტაპებს შუა საუკუნეებიდან დღემდე და ამ უნიკალური ზღვის აუზის ჰიდროლოგიის არსებით თავისებურებებს. მნიშვნელოვანი ყურადღება აქვს დათმობილი შავი ზღვის ოკეანოგრაფიის თანამედროვე მიმართულებას — ოპერატიულ ოკეანოგრაფიას და მოკლედაა აღწერილი ავტორთა საკუთარი კვლევის შედეგები ამ სფეროში, კერძოდ, აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზული სისტემა, რომელიც ემყარება მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენებას.

წიგნით მკითხველთა დაინტერესებას, უდავოდ, გაზრდის ისტორიული ცნობები შავი ზღვის შესახებ ანტიკური დროიდან დღემდე, რომელთაგან მსოფლიოში ცნობილი მითი არგონავტების შესახებ უშუალოდ უკავშირდება შავ ზღვასა და საქართველოს.

წიგნი საინტერესო იქნება არა მარტო ოკეანოლოგებისათვის, არამედ შავი ზღვისა და ბუნებრივი გარემოს საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის. ის, ასევე, გარკვეულ სარგებლობას გაუწევს სტუდენტებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც სპეციალიზირდებიან ჰიდროლოგიასა და ბუნებრივი გარემოს ეკოლოგიაში.

View More...

 

ზოგადი ოკეანოლოგია

სახელმძღვანელო შედგენილია ახალი კურსის – “ოკეანოლოგია” –სასწავლო გეგმის (სილაბუსის) მიხედვით და ძირითადად გათვალისწინებულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიისა და ეკოლოგიის პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ასევე მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და ზოგადად ოკეანოლოგიით დაინტერესებულ ყველა პირს.

View More...

 

სასწავლო/სალექციო მასალა ოკეანოგრაფიაში

სასწავლო/სალექციო მასალა ოკეანოგრაფიაში

View More...

 

ზღვის ეკოლოგია

კახაბერ ბილაშვილი, მარიამ ელიზბარაშვილი, ნოდარ წივწივაძე

ზღვის ეკოლოგია თსუ, თბილისი, 2009

View More...

 

სტანდარტული და არასტანდარტული ოკეანოგრაფიული დაკვირვებების ნუსხა

qveviT moyvanilia standartuli da arastandartuli ოკეანოგრაფიული  informaciis samagaliTo nusxa:

a). standartuli: haeris temperatura, okeanis zedapiris temperatura, atmosferuli wneva, sinotive, haeris siCqare da mimarTuleba, naleqebi, sxva atmosferuli movlenebi; vizualuri da instrumentaluri dakvirvebebi talRebze, sek diskiT gazomili gamWvirvaloba da feri, baTometrebiT sxvadasxva siRrmeze aRebuli sinjebis temperatura, marilianoba da qimiuri maxasiaTeblebi, baTiTermografis da sxva instrumentebis gazomvebi, dakvirvebebi gemidan, buioebidan da sanapiro sadgurebidan, lagranJis drifterebidan, mareografis winaswar damuSavebuli monacemebi, pirveladi biologiuri produqciis mcenareuli pigmentebi, zooplanqtonis da mikroneqtonis biomasa maTi miRebis meTodis detaluri aRwerilobiT; fskeruli gruntis sinjebis yvelanaeri geologiuri monacemebi, moZravi gemebidan gazomili gravitaciuli, magnituri da baTimetruli monacemebi, navTobiT dabinZurebis dakvirvebebi.

b). arastandartuli:  ოკეანოგრაფიულ dakvirvebebTan dakavSirebuli specifiuri meteorologiuri paramatrebi, rogoricaa, mzis radiacia, qaris siCqaris gradientuli sidideebi da sxva; aRelvebuli zedapiris daxriloba, radaruli, lazeruli da Tanamgzavruli distanciuri monacemebi; mravalsxiviani ექოlokatoris, gverdiTi xedvis hidrolokatoris da Sualeduri baTmetruli ruqebi, fskeris fotografiuli da topografiuli monacemebi, traserebis qimiuri da bioqimiuri analizi; dopleris radiolokatoriT, radiolokator-skaneriT da mudmivi profilirebis saSualebebiT miRebuli monacemebi; GLOSS-is sadgurebidan da aseve saerTaSoriso programebidan miRebuli zRvis donis saaTobrivi, Tviuri da dRiuri monacemebi da ase Semdeg.

 

View More...